PESTIGON, psi srednjih rasa (10-20 kg), 1.34 ml

PESTIGON, psi srednjih rasa (10-20 kg), 1.34 ml

Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). Iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledećih vrsta krpelja:  Ixodes ricinus,  Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus .

67 mg Spot-On rastvor za nakapavanje na kožu za SREDNJE VELIKE PSE

Fipronil

Psi 10-20 kg  1,34  ml

4 PIPETE od 1,34 ml

Za lečenje infestacije BUVAMA i KRPELJIMA

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna pipeta od 1,34 ml sadrži

Aktivna supstanca :

Fipronil  134 mg

Pomoćne materije: butilhidroksianizol (E320), butilhidroksitoluen (E 321),

povidon K 12, polisorbat 80, butilni alkohol i monoetilni eter dietilglikola.

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za nakapavanje na kožu

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Srednje veliki psi

INDIKACIJE

Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). Proizvod pokazuje trenutno insekticidno delovanje i produženo insekticidno delovanje do 8 nedelja protiv novih infestacija odraslim buvama.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledećih vrsta krpelja:  Ixodes ricinus do 2 nedelje; Rhipicephalus sanguineus  do 3 nedelje; Dermacentor reticulatus  do 4 nedelje. Ako su te vrste  krpelja prisutne na psu u vreme nanošenja proizvoda, neće svi uginuti u prvih 48 sati, ali biće uništeni u okviru nedelju dana.

Ovaj VMP se može koristiti kao deo terapijskog programa u suzbijanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama, a kojeg je prethodno dijagnostifikovao veterinar.

NAČIN I PUTEVI PRIMENE

Lokalno nakapavanje na kožu.

Pažljivo pročitati uputstvo o VMP pre primene.

POSEBNI USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom  pakovanju radi zaštite od svetla i vlage.

Ovaj  veterinarsko-medicinski proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Čuvati van domašaja dece.

POSEBNE MERE OPREZA PRI ODLAGANU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

SA neiskorišćenim VMP i praznom ambalažom postupa se u skaldu sa Zakonom o otpadu.

Proizvod ne sme dospeti u otvorene vodotokove jer može biti štetan za ribe i druge organizme vodenih ekosastava. Sa proizvodom ili praznom ambalažom ne smeju se zaprljati jezera, vodotokovi ili bare.

Izdaje se bez veterinarskog recepta.

Proizvođač:

NORBROOK

Norbrook Laboratories Ltd.,

Station Works, Camlough Road, Newry,

Co Down, BT35 6JP, Severna Irska

Serija 5062-501

EXP FEB-2018

Uvoznik i distributer: Mediport doo, Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Beograd, Srbija