Klavuxil 250 mg, 20 tableta

Klavuxil 250 mg, 20 tableta

Aromatizovana tableta za žvakanje za pse i mačke.

Kombinacija amoksicilina i klavulonske kiseline u tableti je najupotrebljavaniji antibiotik u lečenju malih životinja.

Široki spektar indikacija i odličan sigurnosni profil.

Klavuxil 250 mg

aromatizovana tableta za žvakanje, 200 mg/tbl +50 mg/tbl
(za primenu na životinjama)

1.NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

GENERA PHARMA d.o.o. Beograd, Gostivarska 70, 11010 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Norbrook Laboratories Ltd., Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, Severna Irska
2. IME LEKA
Klavuxil 250 mg aromatizovana tableta za žvakanje
Amoksicilin, klavulanska kiselina
200 mg/tbl +50 mg/tbl
Tablete za žvakanje, za pse i macke
3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 tableta za žvakanje sadrži:
Aktivna supstanca: amoksicilin (u obliku amoksicilin trihidrata) 200 mg
klavulanska kiselina (u obliku kalijum klavulanata) 50 mg
Pomoćne supstance: Celuloza, mikrokristalna; Koloidni silikat, hidratisani; Povidon K30; Magnezijum-stearat;
Precišcena voda; Natrijum-skrobni glikolat; Aroma svinjske jetre, u prahu; Suvi kvasac.
4. INDIKACIJE
Lečenje infekcija koje su uzrokovane bakterijama koje produkuju enzime beta-laktamaze, a koje su osetljive na
kombinaciju amoksicilin/klavulanska kiselina:
- infekcije kože (ukljucujuci duboke i površinske piodermije) uzrokovane osetljivim Staphylococcus spp.
- infekcije urinarnog trakta uzrokovane osetljivim Staphylococcus spp. i Escherichia coli
- infekcije respiratornog trakta uzrokovane osetljivim Staphylococcus spp.
- enteritisi uzrokovani osetljivim sojevima Escherichia coli.
- infekcije usne duplje (npr.gingivitis).
5. KONTRAINDIKACIJE
Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na penicillin i druge ß-laktamske antibiotike.
Lek ne treba davati kunićima, zamorcima, hrčcima i gerbilima.
Savetuje se oprez kod davanja drugim malim herbivorima.
Ne koristi se u slucčjevima infekcija koje uzrokuju Pseudomonas spp.
Ne daje se životinjama sa težim poremećajem funkcije bubrega koja je praćena oligurijom ili anurijom.
Ne daje se u slučaju poznate pojave rezistencije na kombinaciju antibiotika u leku.
Ne daje se konjima i preživarima.
6. NEŽELJENA DEJSTVA
Moguća je pojava alergijskih reakcija, a retko, posle peroralne primene u toku dužeg vremenskog perioda, može
doci do pojave nauzeje, dijareje, i anoreksije.
7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Psi i mačke.
8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Lek se primenjuje oralno u dozi od 12,5 mg /kg t.m. (ekv. 10 mg amoksicilina + 2,5 mg klavulanske kiseline/kg
t.m.), 2 x na dan. Životinje rado uzimaju tabletu iz ruke ili posude, a u slučaju da odbiju tableta se može izmrviti i
staviti u malo hrane.
Klavuxil 250 mg
aromatizovana tableta za žvakanje, 200 mg/tbl +50 mg/tbl
(za primenu na životinjama)

Telesna masa kgBroj tableta koje se daju 2 X na dan
<8Koristiti tablete od 50 mg
8.1 - 10.01/2
10.1 - 20.0 1
20.1 - 30.01 1/2
30.1 - 40.02
> 40Koristiti tablete od 500 mg


Terapija traje 5-7 dana.
U slučajevima izostanka efekta terapije, doza leka se može udvostručiti a postavljena dijagnoza ponovo preispitati.
U slucaju hroničnih i/ili upornih infekcija dužina tretmana se može produžiti. Kod infekcije kože na 10-20 dana,
cistitisa na 10-28 dana, a kod infekcije respiratornog trakta terapija može da traje od 8-10 dana.
9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Kako bi ispravno odredili dozu, potrebno je što je moguce preciznije odrediti telesnu masu životinje.
U slučaju da pas ili macka odbijaju da uzmu tablete iz ruke ili posude, tablete se mogu smrviti i dodati u manju
količinu hrane.
10. KARENCA
Nije primenjivo.
11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Rok upotrebe: 1 godina.
Neiskorišcenu prepolovljenu tabletu odbaciti.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Čuvati na suvom mestu.
Čuvati van domašaja dece.
12. POSEBNA UPOZORENJA
Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Lek se ne primenjuje duže od 28 dana ni u slučaju hroničnih infekcija.
Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za
izolovane mikroorganizme. Lečenje nastaviti samo ukoliko je dokazana osetljivost uzrocnika prema kombinaciji
supstanci u leku. Svako odstupanje od upustva za pravilnu primenu leka može imati za posledicu pojavu rezistencije,
dok moguća pojava ukrštene rezistencije može umanjiti ili dovesti do izostanka terapijskog efekta nakon
primene drugih lekova iz grupe beta-laktamskih antibiotika. Kod životinja sa poremećenom funkcijom jetre i
bubrega potrebno je pažljivo proceniti dozu leka i dužinu tretmana.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Penicilini i cefalosporini mogu dovesti do
pojave preosetljivosti (alergijske reakcije) posle samoiniciranja, inhalacije, gutanja ili dodira s kožom.
Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije prema cefalosporinima i obratno. Alergijske
reakcije prema supstancama u leku ponekad mogu biti veoma ozbiljne. Zato se osobama sa poznatom
preosetljivošcu savetuje da ne rukuju sa ovim lekom. Ukoliko se nakon izlaganja pojave simptomi kao što je
crvenilo kože, treba potražiti medicinsku pomoc. Otok lica, usana ili ociju, kao i otežano disanje, predstavljaju
ozbiljnije reakcije i zahtevaju hitnu medicinsku pomoc. Oprati ruke posle svake primene.
Ostale mere opreza: Neiskorišcenu prepolovljenu tabletu odbaciti.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Iako u istraživanju na laboratorijskim životinjama nije utvrena
embrio-fetalna toksicnost i teratogenost, primena leka kod gravidnih životinja se preporucuje na osnovu procene
korist/rizik od strane odgovornog veterinara.
Predoziranje: Ne ocekuju se neželjene reakcije kod slucajnog predoziranja, a ukoliko do njih i dodje treba
primeniti simptomatsku terapiju.
Interakcije: Ne preporucuje se istovremena primena sa drugim bakteriostatskim lekovima (tetraciklini,
hloramfenikol, makrolidni antibiotici, sulfonamidi), jer dovode do smanjenja njihovog antibakterijskog delovanja.
Penicilini mogu pojacati antibakterijsko delovanje aminoglikozidnih antibiotika.
13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA
Neiskorišceni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važecim propisima.
14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA
28.09.2016.
15. OSTALI PODACI
Pakovanje: Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.
Unutrašnje pakovanje: Aluminijum/Aluminijum blister sa 5 tableta.
Velicina pakovanja: • 4 x 5 tbl (250 mg/tbl)
• 10 x 5 tbl (250 mg/tbl)
Režim izdavanja: Lek se izdaje samo na recept veterinara.
ATCvet kod: QJ01CR02
Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00300-15-002 od 28.09.2016.
323-01-00301-15-002 od 28.09.2016.