Lukemija mačaka (FeLV)

20.03.2020

FeLV – leukemija mačaka
Virus leukemije mačaka (FeLV) pripada grupi retrovirusa. Široko je rasprostranjen u svetu, a
naročito u populaciji mačaka koje su u većim zajednicama. Virus se iz organizma oboljele
jedinke izlučuje salivom, urinom i drugim sekretima. Prenos na zdrave jedinke je moguć
vertikalnim i horizontalnim putem. Najčešći prenos je upotrebom zajedničkih posuda za vodu i
hranu, ali je moguć i prenos sa majke na potomstvo (transplacentarno i laktogeno). Takođe,
prenos je moguć ujedom, stoga su nekastrirani mužjaci pod većim rizikom. Češće oboljevaju
mlađe jedinke, dok se simptomi oboljenja povezana sa FeLV infekcijom javljaju kod mačaka
između treće i pete godine.
FeLV infekcija može biti povezana sa velikim brojem oboljenja. Najčešći su limfom
(medijastinalni, multicentrični, renalni i spinalni) i anemija ili čak pancitopenija (imunski
posredovano ili destrukcijom koštane srži). S obzirom na imunosupresiju koja postoji kod svih
inficiranih jedinki, pojava sekundarnih infekcija je česta. Neki od simptoma koji prate infekciju
su anemija (od akutne regenerativne do hronične neregenerativne), inapetenca, groznica, slabost,
gubitak telesne mase, limfadenopatija, renomegalija, ataksija, pareza i drugi neurološki
simptomi, reproduktivni poremećaji (abortus, fetalna resorpcija, neonatalna smrt).
Detekcija pozitivnih jedinki se najčešće vrši ELISA testom. Moguća je upotreba IFA (test
imunofluorescentnih antitela) i PCR (lančana reakcija polimeraze), ali ovi testovi nisu dostupni u
svakodnevnoj praksi. S obzirom da nijedan test nije 100% pouzdran, treba voditi računa prilikom
interpretacije rezultata. U slučaju sumnjivog rezultata, potrebno je retestirati jedinku za 16
nedelja. Rezultate ELISA testa je najbolje potvrditi IFA testom. Pozitivan IFA znači da je virus
prisutan i u koštanoj srži, tj. da je jedinka perzistentno inficirana.
U slučaju pozitivnog rezultata dobijenog ELISA testom, moguće su sledeće opcije:
1. Jedinka je perzistentno inficirana virusom
2. Jedinka ima prolaznu infekciju, koja može trajati do 3 meseca
3. Jedinka je lažno pozitivna
U slučaju negativnog rezultata dobijenog ELISA testom, moguće su sledeće opcije:
1. Jedinka nije došla u kontakt sa virusom
2. Jedinka je bila prolazno inficirana i uspešno je eliminisala virus iz organizma
3. Jedinka je inficirana, ali je u ranoj fazi i još uvek nije moguće detektovati antigen
4. Jedinka ima latentnu infekciju i nije viremična u trenutku dijagnostikovanja
5. Jedinka je lažno negativna
Ne postoji adekvatna terapija kojom je moguće eliminisati virus iz organizma. Primenjuje se
terapija u zavisnosti od oboljenja koje je vezano za FeLV infekciju. Bitno je znati da svaka
jedinka nezavisno od pozitivnog FeLV statusa može oboljeti od istih bolesti kao i druge jedinke

negativne na FeLV. Stoga svaka jedinka zaslužuje adekvatnu dijagnostiku i terapiju bez obzira
na lošiju prognozu imunodeficijentnih pacijenata. Postoji vakcinacija, ali trenutno nije dostupna
na teritoriji Srbije. Radi redukcije broja inficiranih jedinki bitno je:
 Hraniti mačke kvalitetnom hranom i izbegavati davanje svežeg mesa
 Sprovoditi redovan tretman protiv ekto- i endoparazita
 Redovno vakcinisati mačke protiv infektivnih bolesti (calicivirus, herpesvirus i
parvovirus)
 Sprečiti kontakt sa uličnim mačkama i jedinkama nepoznatog FeLV statusa
 Kastrirati mužjake
U domaćinstvima sa većim brojem mačaka bitno je održati stabilnu grupu u kojoj su sve mačke
testirane i negativne. Pre uvođenja nove jedinke u zajednicu neophodno je odraditi test na FeLV.