Anigen RapidCaniV-4 Test Kit

Anigen RapidCaniV-4 Test Kit

Brzi test

Anigen rapid Caniv-4 Test Kit je hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju Dirofilaria immitis antigena, antitela protiv Anaplasma phagocytophilum/platys, antitela protiv   Borrelia burgdorferi antitela protiv  Erlichia canis  u serumu, plazmi i punoj krvi psa.

Samo za upotrebu u veterinarskoj dijagnostici

Anigen Rapid CaniV-4 Test Kit

  • Princip rada

Anigen Rapid CaniV-4 test Kit je hromatografski imunoesej za kvalitativnu detekciju Dirofilaria immitis antigena, Erlichia canis antitela, Borrelia burgdorferi antitela, Anaplasma phagocytophilum/ platys antitela u serumu, plazmi i punoj krvi psa.

Anigen Rapid CaniV-4 Test Kit ima dva slova : (“T“) test linija i kontrolna (“C“) linija na površini aparata. Test i kontrolna linija na prozoru za očitavanje rezultata nisu vidljive pre nanošenja bilo kojeg uzorka. Kontrolna linija je referentna linija koja ukazuje na pravilno izvođenje testa. Kontrolana linija treba da se pojavi svaki put kada se radi testiranje. Ako su traženi antigeni i /ili antitela prisutna u uzorku, purpurna test linija će se pojaviti u prozoru rezultata.

Visoko selektivni rekombinantni antigen ili antitelo se koriste za vezivanje ili deteciju u testu. Oni vezuju I detektuju Dirofilaria immitis antigen (HW Ag), Erlichia canis antitelo (E. canis At), Borrelia burgdorferi antitelo (Lyme At), Anaplasma phagocytophilum/ platy antitelo (Anaplasma At) sa velikom preciznošću u uzorcima psa.

Materijal koji Test Kit sadrži

Reagens

5 Testova/Kit

10 Testova/Kit

20 Testova/ Kit

Anigen Rapid CaniV-4 Test aparat

5

10

20

Boce sa test rastvaračem

1

1

1

Epruvete sa antikoagulansom

5

10

20

Kapilarne pipete za jednokratnu upotrebu

5

10

20

Uputstvo za upotrebu

1

1

1

Crna linija na kapilarnoj pipeti je indikator linija za 20µl

Materijal koji je potreban, ali nije uključen u pakovanje

1) Tajmer, Mikropipete

Mere predostrožnosti

1) Test kit se koristi samo za pse. Ne koristiti kod drugih vrsta životinja.

2) Aparat za testiranje je osetljiv na vlagu, kao i na toplotu. Uraditi testiranje odmah posle uklanjanja folije.

3) Ne koristiti komponente testa više puta.

4) Nanesite uzorak koristeći kapilarnu pipetu ili pipetu vertikalno.

5) Ne dodirujte membranu na prozoru test aparata.

6) Ne koristite test kit posle datuma trajanja označenog na pakovanju.

7) Ne koristite test kit ako su komponente kita oštećene.

8) Ne mešajte komponente iz različitih serija jer su komponente u ovom kompletu ispitane na kontrolu kvaliteta kao standardna jedinica serije.

9) Sa svim uzorcima terba rukovati kao sa potencijalno infektivnim. Koristite zaštitne rukavice

kada rukujete uzorcima. Temeljno operite ruke posle rada.

10) Dekontaminirajte i uklonite sve uzorke, kit kojim ste radili i potencijalno kontaminirani materijal bezbedno I u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.

Čuvanje i stabilnost

1) Test kit čuvati na 2-30° C. NE ZAMRZAVATI.

2) Ne čuvati test kit na direktnoj sunčevoj svetlosti.

3) Test kit je stabilan do isteka roka koji je obeležen na pakovanju.

Sakupljanje i priprema uzorka

1) Puna krv, serum, ili plazma su potrebni za ovaj test.

[Puna krv] Sakupiti punu krv u epruvetu sa antikoagulansom (npr. heparin, EDTA). Ako se uzorci krvi ne testiraju odmah, mogu se čuvati u frižideru na 2-8° C I upotrebiti u toku 24 časa.

[Serum] Sakupiti punu krv u epruvetu ( BEZ antikoagulansa kao što je heparin, EDTA, i natrijum citrat), ostaviti 30 minuta da krv koaguliše i onda centrifugirati da se dobije supernatant.

[Plazma] Sakupiti punu krv u epruvetu za sakupljanje krvi koja sadrži antikoagulanse kao što je heparin, EDTA i natrijum citrat i onda centrifugirati da se dobije plazma.

2) Uzorak seruma treba da se čuva na 2-8° C. Za duže čuvanje, zamrznuti uzorak na -20° C ili nižoj. Izbegavajte odmrzavanje i ponovno zamrzavanje.

3) Uzorci koji sadrže talog mogu dati nepouzdane rezultate testa. Oni moraju da se razjasne pre testiranja.

4) Hemolizirani ili kontaminirani uzorci mogu dati pogrešne rezultate.

Postupak izvođenja testa

1) Svi reagensi i uzorci moraju biti na sobnoj temperaturi (15-30° C) pre testiranja.

2) Izvadi test aparat iz folije, i stavite na ravnu i suvu površinu.

3) Koristeći kapilarnu pipetu za jednokratnu upotrebu, dodajte 20µl pune krvi u svaki otvor za uzorak. Ili, dodajte 10µl seruma/plazme u svaku otvor za uzorak koristeći mikropipetu.

SLIKA

4) Rasporedite 3 kapi test rastvarača u svaki otvor za uzorak.

SLIKA

5) Srartujte tajmer. Uzorak će teći kroz prozor testa. Ako se to ne dogodi posle 1 minuta, dodajte još jednu kap rastvarača u otvor za uzorak.

6) Tumačite rezultate za 15 minuta.

Ne očitavajte posle 15 minuta.

SLIKA

Tumačenje rezultata

1) Negativan rezultat

Samo kontrolna (“C“) linija će se pojaviti u prozoru za očitavanje rezultata.

SLIKA

2) Pozitivan rezultat

Test (“T“) linija i kontrolna linija (“C“) u okviru prozora rezultata ukazuje na prisustvo traženih antigena i/ili antitela.

*Napomena Test pruga Anaplasma antitela ne mogu da prave razlikuju između A. Phagocytophilum i A. Platys

SLIKA

3) Nevažeći rezultat

Ako se kontrolna (“C”) linija ne pojavi , rezultat se smatra nevažećim. Uzorak treba ponovo testirati.

SLIKA

Ograničenja testa

1) Iako je Anigen Rapid CaniV-4 Test kit veoma precizan u detekciji Dirofilaria immitis antigena, Ehrlichia canis antitela, Borrelia burgdorferi antitela i Anaplasma phagocitophilum/Anaplasma platys antitela , u veoma malom broju slučajeva mogu se javiti lažni rezultati. Druga klinička i/ili laboratorijska testiranja mogu se raditi ako su dobijeni sumnjivi rezultati. Kao i kod drugih dijagnostičkih testiranja , definitivnu kliničku dijagnozu ne treba bazirati na osnovu rezultata jednog testa, dijagnozu treba postaviti posle svih kliničkih i laboratorijskih nalaza koji su potvrđeni.

2) Prozor za očitavanje rezultata može da bude svetlo roze prebojen; ovo ne utiče na tačnost rezultata.

3) BioNote i njihovi distributeri ne mogu biti odgovorni za posledice zloupotrebe ili pogrešnog tumačenja rezultata koji su dobijeni testiranjem.