PESTIGON, Mačke, 0.5 ml

PESTIGON, Mačke, 0.5 ml

Suzbijanje infestacije mačaka buvama (Ctenocephalides felis).  Proizvod deluje akaricidno ,(Ixodes ricinus) i (Dermacentor reticulatus) .

Samo za primenu na životinjama.

50 mg Spot-On rastvor za nakapavanje na kožu za MAČKE

Fipronil

Mačke  0,5 ml

4 PIPETE od 0,5ml

Za lečenje infestacije BUVAMA i KRPELJIMA

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna pipeta od 0,5 ml sadrži

Aktivna supstanca :

Fipronil  50mg

Pomoćne materije: butilhidroksianizol (E320), butilhidroksitoluen (E 321),

povidon K 12, polisorbat 80, butilni alkohol i monoetilni eter dietilglikola.

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za nakapavanje na kožu

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke

INDIKACIJE

Suzbijanje infestacije mačaka buvama (Ctenocephalides felis). Proizvod pokazuje trenutno insekticidno delovanje i produženo insekticidno delovanje do 5 nedelja protiv novih infestacija odraslim buvama.

Proizvod deluje akaricidno , a krpelji (Ixodes ricinus) uginu u okviru 24 sata. Akaricidno delovanje protiv krpelja (Dermacentor reticulatus) traje do 2 nedelje. Ukoliko su krpelji te vrste prisutni na mački u vreme nanošenja ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda, neće svi uginuti u prvih 48 sati, ali biće uništeni u okviru nedelju dana.

Ovaj VMP se može koristiti kao deo terapijskog programa u suzbijanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama, a kojeg je prethodno dijagnostifikovao veterinar.

NAČIN I PUTEVI PRIMENE

Lokalno nakapavane na kožu.

Pažljivo pročitati uputstvo o VMP pre primene.

POSEBNI USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom  pakovanju radi zaštite od svetla i vlage.

Ovaj  veterinarsko-medicinski proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Čuvati van domašaja dece.

POSEBNE MERE OPREZA PRI ODLAGANU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

SA neiskorišćenim VMP i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu.

Proizvod ne sme dospeti u otvorene vodotokove jer može biti štetan za ribe i druge organizme vodenih eko sastava. Sa proizvodom ili praznom ambalažom ne smeju se zaprljati jezera, vodotokovi ili bare.

Izdaje se bez veterinarskog recepta.

Proizvođač:

NORBROOK

Norbrook Laboratories Ltd.,

Station Works, Camlough Road, Newry,

Co Down, BT35 6JP, Severna Irska

Serija 5161-500

EXP APR-2018