Poliurija / Polidipsija (PUPD)

20.03.2020

Poliurija/polidipsija (PU/PD)

Polidipsija se definiše kao dnevni unos tečnosti koji prevazilazi vrednosti od 100 ml/kg kod pasa i 45 ml/kg kod mačaka. Uvek je praćena poliurijom ili je posledica poliurije, koja predstavlja povećanu produkciju urina (više od 50 ml/kg dnevno). PU/PD su uvek pokazatelji ozbiljnih oboljenja i zahtevaju sistematski pristup.

Dnevni unos tečnosti i produkcija urina zavise od osovine bubrezi-hipofiza-hipotalamus. Žeđ se javlja kao posledica promene osmolarnosti plazme usljed dehidratacije. Pored dehidratacije do žeđi dovode groznica, bol, stres, lekovi, smanjenje krvnog pritiska. U fiziološkim uslovima promena osmolarnosti plazme i volumena krvi, pored žeđi dovode i do oslobađanja antidiuretičnog hormona (ADH) iz hipofize. ADH, vezivanjem za receptore u bubrežnim tubulima dovodi do zadržavanja tečnosti u organizmu i stvaranja manje količine koncentrovanog urina.

Diferencijalne dijagnoze PU/PD:

  1. Endokrinopatije – hiperadrenokorticizam (Kušingova bolest), diabetes melitus, hipoadrenokorticizam (Adisonova bolest), hipertireoidizam (kod mačaka)
  2. Oboljenja bubrega – hronična bubrežna insuficijencija, pijelonefritis
  3. Piometra – usljed toksina E.coli
  4. Disbalans elektrolita – hiperkalcemija i hipokalemija, prevashodno zbog blokiranja dejstva ADH
  5. Administracija lekova – diuretika, glukokortikosteroida, fenobarbitona
  6. Oboljenja jetre – hepatična insuficijencija, portosistemski šant, hepatična encefalopatija
  7. Diabetes insipidus – centralni i nefrogeni
  8. Psihogena polidipsija i posledična poliurija
  9. Fanconi sindrom – primarna renalna glukozurija (basenji psi)
  10. Akromegalija

Bitno je znati tačne vrednosti količine vode koju pas ili mačka unese u toku dana. Iz tog razloga je potrebno da vlasnik kod kuće 3 do 5 uzastopnih dana meri količinu vode koju ljubimac popije u toku dana. Treba iz dobro uzete anamneze isključiti mogućnost postojanja polakiurije (učestalo mokrenje manje količine urina, najčešće kao posledica bakterijskih infekcija donjeg urinarnog trakta) i inkontinenciju (nedostatak voljne kontrole nad uriniranjem). Nakon detaljnog kliničkog pregleda potrebno je odraditi hematološku i biohemijsku analizu krvi i kompletan pregled urina sa urinokulturom. Kod starijih mačaka treba izmeriti vrednost hormona štitne žlezde, tT4. Endokrinopatije koje kod pasa mogu izazvati PU/PD su vezane za metabolizam hormona nadbubrežne žlezde, stoga je preporuka nakon određivanja bazalnih koncentracija kortizola, opredeliti se za dalje testove. U slučaju sumnje na hipoadrenokorticizam ACTH stimulacioni test je test izbora, dok je supresioni test sa niskim dozama deksametazona bolji izbor za dijagnostiku hiperadrenokorticizma. Ultrazvučni pregled abdomena omogućava uvid u strukturu jetre, bubrega, nadbubrežnih žlezda i potvrdu ili isključivanje piometre, kao mogućeg uzroka PU/PD.

Nakon isključivanja drugih mogućih dijagnoza i u slučaju da pacijent nije u stanju dehidratacije, diferencijacija psihogene polidipsije, centralnog i nefrogenog diabetes insipidusa omogućena je izvođenjem testa uskraćivanja vode (water deprivation test). U slučaju visokog stepena sumnje na diabetes insipidus moguće je i započeti probnu terapiju sa vazopresinom.

Ne postoji simptomatski tretman poliurije i polidipsije. Iz tog razloga je potrebno u što kraćem periodu doći do tačne dijagnoze i započeti adekvatan tretman. Bitno je napomenuti vlasnicima da restrikcija vode nikako ne sme da se sprovodi iako je nekad teško voditi adekvatnu brigu o pacijentu sa poliurijom.